Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Rnew.pl z 07.04.2018

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu.;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Rnew.pl;
  6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://rnew.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy RNEW sp. z o.o., Łowiecka 16, 86-032 Niemcz, NIP: 5542951214 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://rnew.pl/.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://rnew.pl/, prowadzony jest przez firmę Rnew sp. z o.o. z siedzibą w Niemczu ul. Łowiecka 16, 86-032, oznaczona nr NIP 5542951214 oraz REGON 367562564.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
  5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub
   2. przeglądarka internetowa Chrome w wersji 14 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy,
   3. minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.
  6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rnew sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://rnew.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Rnew sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Rnew sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Rnew sp. z o.o..
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Rnew sp. z o.o..
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Rnew sp. z o.o.,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  8. Klient Detaliczny może przystąpić do Programu Lojalnościowego składając zamówienie na produkt w cenie prezentowanej na sklepie. Warunki przystąpienia i realizowania założeń Programu lojalnościowego dostępne sa na stronie: https://rnew.pl/pl/about/program-lojalnosciowy-26.html
  9. Klient Detaliczny może wziąć udział w Akcji Promocyjnej "Gorąca Sztuka". Regulamin promocji dostępny tutaj

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://rnew.pl, dokonać wyboru produktów jak: komputery poleasingowe, laptopy poleasingowe, monitory poleasingowe, akcesoria i podzespoły, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” .
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rnew sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://rnew.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, InPost, Ruch. Koszty dostawy wynoszą jak podano w linku: https://rnew.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin wysyłki oraz czas dostawy szczegółowo określony jest na karcie każdego produktu.
  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości (nawet jeśli opakowanie nie jest naruszone) - w pierwszej kolejności zgłoś reklamację przewoźnikowi. To ułatwi proces reklamacji. Przy dostawie kurierem:
   1. zgłoś reklamację bezpośrednio u przewoźnika - niezwłocznie poproś o spisanie protokołu szkody. Reklamację u przewoźnika możesz złożyć w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki lub
   2. skontaktuj się z nami (najlepiej w ciągu 24 godzin od odbioru paczki) 52 506 59 70 wewn. 4
  5. Przy dostawie paczkomatem:
   1. pokaż uszkodzenia pod kamerą monitoringu w paczkomacie uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę umieść w tej samej skrytce paczkomatu, w której się znajdowała, następnie zamknij skrytkę - zgodnie z komunikatem na ekranie
   2. zgłoś reklamację - zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu lub skontaktuj się z nami 52 506 59 70 wewn. 4

 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego 42 1140 2004 0000 3102 7692 4470,
   2. płatnością w systemie IAI Pay,
   3. zapłata kartą płatniczą ,
   4. gotówką przy odbiorze osobistym towaru.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od wejścia w posiadanie towaru.
  2. W przypadku umowy obejmującej dostarczenie towarów w częściach lub partiami, termin 30 dni liczony jest od dnia wejścia w posiadanie ostatniej części lub partii.
  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, e-mailem lub zgłoszenie poprzez stonę: https://rnew.pl/pl/returns-open.html ).

 8. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od umowy, Przedsiębiorca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  3. Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle towar przed upływem terminu
  4. Klient, dokonując zwrotu towaru, jest zobowiązany do należytego opakowania i zabezpieczenia towaru, aby zapobiec jego uszkodzeniu w trakcie transportu, zgodnie z wymogami firmy, która będzie dostarczać zwracany towar.
  5. W przypadku, gdy zwracany towar dotrze do Sprzedawcy uszkodzony, niekompletny, lub nosi ślady użytkowania wykraczające poza konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (np. eksploatacja urządzenia wykraczająca poza dopuszczalne sprawdzenie), sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu lub całkowitego odrzucenia zwrotu, zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca poinformuje Klienta o każdym przypadku pomniejszenia kwoty zwrotu, podając szczegółowe przyczyny takiej decyzji. W takiej sytuacji, Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości towaru lub jego naprawą.

 9. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Rnew sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać w Panelu Klienta lub kierować na adres reklamacje@rnew.pl. Rnew sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  3. Rnew sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przez okres wskazany na dokumencie sprzedaży. Istnieje możliwość odpłatnej naprawy po ustaniu okresu gwarancji. Serwis zastrzega sobie możliwość utylizacji produktu, jeśli nie zostanie odebrany przez właściciela przez 12 miesięcy po zrealizowanej naprawie.
  4. Baterie zakupione w sklepie interentowym lub sklepie stacjonarnym podlegają trzydziestodniowej gwaracji jako element ekspoatacyjny.
  5. Wyłączenie / ograniczenie rękojmi:
   1. W stosunku do Konsumenta: Odpowiedzialność, z tytułu rękojmi strony umowy ograniczają do roku od momentu wydania rzeczy kupującemu.
   2. W stosunku do Przedsiębiorcy: Odpowiedzialność, z tytułu rękojmi strony umowy ograniczają do roku od momentu wydania rzeczy kupującemu.
  6. Rnew sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych na sprzęcie oddanym do naprawy. Klient powinien zabezpieczyć swoje dane, wykonując kopię zapasową przed przekazaniem sprzętu do serwisu.
  7. Rnew sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za akcesoria i inne rzeczy pozostawione w sprzęcie oddanym do naprawy (np. torby, myszki, nadajniki, zewnętrzne karty Bluetooth, karty SIM itp.). Klient jest zobowiązany do zabrania ze sobą wszelkich akcesoriów, które nie są niezbędne do naprawy urządzenia.
  8. Serwis zastrzega sobie możliwość utylizacji produktu, jeśli nie zostanie odebrany przez właściciela przez 12 miesięcy po zrealizowanej naprawie.

 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Rnew sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Rnew sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Rnew sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 18, 86-031 osilesko, mailowo pod adres info@rnew.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Rnew sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Rnew sp. z o.o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Rnew sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Rnew sp. z o.o..
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
pixel